Ei terveyspassille

Yrityksemme ei halua olla tukemassa terveyspassia tai millä nimellä sitä halutaankaan kutsua. Meidän mielestämme ei ole oikein arvottaa ihmisiä eri arvoisiksi heidän tekemien valintojen vuoksi olipa kyseessä esim. vaikkapa rokotteet. Toisten terveystiedot eivät kuulu meille ja ne ovat yksityisasia. Sinun valintasi ei kuulu meille varsinkin kun kyse on vapaaehtoisesta piikistä. Jokaisella kuuluu olla valinnanvapaus. Koemme myös, että terveyspassi menee yli mm. potilastietoturvallisuusasioissa. Meidän silmissämme kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja yhden- sekä tasavertaisia. Me emme halua olla edistämässä epätasa-arvoa ja syrjintää.

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731
” 2 luku
Perusoikeudet
6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.”

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/1999073

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

 ”3 luku
Syrjinnän ja vastatoimien kiellot
8 §
Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.”

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close